Baanreglement

 • Toegang tot de tennisbanen hebben uitsluitend leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas of een introductiepasje.
 • Het bespelen van een baan is alleen toegestaan als een speeltijd voor de betreffende baan wordt toegewezen door het afhangsysteem. Dit geldt ook voor de lessen.
  • Toelichting: indien een speeltijd voor een baan is toegewezen, kan niet aansluitend worden afgehangen op dezelfde of een andere baan.
 • Alleen de eigenaar van de ledenpas heeft het recht zijn speeltijd op het afhangsyteem aan te passen. Op deze regel is één uitzondering: bestuursleden of door hen gemachtigden kunnen wijzigingen in het afhangsysteem aanbrengen als daarvoor aanleiding is.
 • Indien de banen volledig bezet zijn, is men verplicht te gaan dubbelen en op de betreffende baan bij af te hangen.
 • Juniorleden, jonger dan 14 jaar, kunnen verzocht worden de banen te verlaten, indien de banen volledig bezet zijn. Deze uitsluiting van speelmogelijkheden geldt alleen ‘s avonds na 19.00 uur.  
 • Het betreden van de banen is alleen toegestaan via de daarvoor bestemde poorten.
 • Ieder lid van de vereniging mag drie maal per jaar een introducé(e) uitnodigen. De geïntroduceerden mogen elk maximaal drie keer per kalenderjaar spelen. Voor de introducé(e) moet met een introductiepasje afgehangen worden. Deze is aan de bar verkrijgbaar; kosten senioren € 5,- en junioren € 3,-. Pasje na afloop inleveren. Dit pasje is één dagdeel (ochtend, middag of avond) geldig. Het lid dat deze introducé(e) uitnodigt, is verantwoordelijk voor de afdracht van deze gelden.
 • De banen mogen niet anders dan met tennisschoeisel en in tenniskleding betreden worden.  
 • Het verrichten van werkzaamheden op eigen initiatief aan de banen is verboden.
 • Tijdens wedstrijden wordt een ieder geacht mee te werken aan het behouden van een rustige sfeer rond en op de banen.
 • Men is verplicht in geval van al of niet moedwillige vernieling van de banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging, aan het bestuur hierover mededeling te doen.
 • De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor:
  • ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging en bezoekers op of rond de banen opgelopen;
  • ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen van eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Vervanging van de LLTV-ledenpas gedurende het seizoen, wegens verlies of anderszins, is alleen mogelijk na betaling van € 25,- voor senioren en €15,- voor junioren (t/m 17 jaar) aan de penningmeester.
 • Tijdens de KNLTB-competitie en de clubkampioenschappen treden leden van de technische commissie op als baancommissaris. Volgorde van recht op een baan is als volgt;
  • 1) KNLTB wedstrijden,
  • 2) trainingslessen,
  • 3) interne toernooien.
 • Tijdens interne clubtoernooien en het open toernooi treden leden van de toernooicommissie op als baancommissaris.
 • Tijdens activiteiten van de jeugdcommissie treden leden van de jeugdcommissie op als baancommissaris.
 • Tijdens activiteiten is er bij voorkeur één baan beschikbaar voor recreanten.
 • Tijdens de Lentse Open Tennistoernooien (SLOT, LOT en LOTje) zijn er geen recreantenbanen ter beschikking.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur.

Overige bepalingen

Voor de gang van zaken tijdens clubkampioenschappen en toernooien wordt verwezen naar het betreffende wedstrijdreglement.